எலக்ட்ரான் அணு மற்றும் மூலக்கூறு சுற்றுப்பாதைகள் | புதுப்பிப்பு 2023

ஒரு அணு அல்லது மூலக்கூறின் எலக்ட்ரான்களின் விநியோகம்


செய்தி மக்கள்தொகையில் 5% மட்டுமே தெரியும்

விளம்பரம்
 # ஆக்டோமிக் மின்னணு உள்ளமைவுகள்
1 ஹைட்ரஜன் 1s1
2 ஹீலியம் 1s2
3 லித்தியம் [அவர்] 2 வி1
4 பிரிலியம் [அவர்] 2 வி2
5 போரான் [அவர்] 2 வி22p1
6 கார்பன் [அவர்] 2 வி22p2
7 நைட்ரஜன் [அவர்] 2 வி22p3
8 ஆக்ஸிஜன் [அவர்] 2 வி22p4
9 ஃப்ளூரின் [அவர்] 2 வி22p5
10 நியான் [அவர்] 2 வி22p6
11 சோடியம் [நே] 3 வி1
12 மெக்னீசியம் [நே] 3 வி2
13 அலுமினியம் [நே] 3 வி23p1
14 சிலிக்கான் [நே] 3 வி23p2
15 பாஸ்பரஸ் [நே] 3 வி23p3
16 சல்பர் [நே] 3 வி23p4
17 குளோரின் [நே] 3 வி23p5
18 ஆர்கான் [நே] 3 வி23p6
19 பொட்டாசியம் [அர்] 4 கள்1
20 கால்சியம் [அர்] 4 கள்2
21 காந்தியம் [அர்] 3 டி14s2
22 டைட்டானியம் [அர்] 3 டி24s2
23 வனேடியம் [அர்] 3 டி34s2
24 குரோமியம் [அர்] 3 டி54s1
25 மாங்கனீசு [அர்] 3 டி54s2
26 இரும்பு [அர்] 3 டி64s2
27 கோபால்ட் [அர்] 3 டி74s2
28 நிக்கல் [அர்] 3 டி84s2
29 காப்பர் [அர்] 3 டி104s1
30 துத்தநாக [அர்] 3 டி104s2
31 காலியம் [அர்] 3 டி104s24p1
32 ஜெர்மானிய [அர்] 3 டி104s24p2
33 ஆர்செனிக் [அர்] 3 டி104s24p3
34 செலினியம் [அர்] 3 டி104s24p4
35 பிராமைன் [அர்] 3 டி104s24p5
36 கிரிப்டன் [அர்] 3 டி104s24p6
37 ரூபிடியம் [கி.ஆர்] 5 வி1
38 ஸ்ட்ரோண்டியத்தை [கி.ஆர்] 5 வி2
39 யட்ரியம் [கி.ஆர்] 4 டி15s2
40 ஸிர்கோனியம் [கி.ஆர்] 4 டி25s2
41 நியோபியம் [கி.ஆர்] 4 டி45s1
42 மாலிப்டினம் [கி.ஆர்] 4 டி55s1
43 டெக்னெட்டியம் [கி.ஆர்] 4 டி55s2
44 ருத்தேனியம் [கி.ஆர்] 4 டி75s1
45 ரோடியம் [கி.ஆர்] 4 டி85s1
46 பல்லேடியம் [கி.ஆர்] 4 டி10
47 வெள்ளி [கி.ஆர்] 4 டி105s1
48 கேட்மியம் [கி.ஆர்] 4 டி105s2
49 இண்டியம் [கி.ஆர்] 4 டி105s25p1
50 நம்பிக்கை [கி.ஆர்] 4 டி105s25p2
51 ஆண்டிமனியை [கி.ஆர்] 4 டி105s25p3
52 டெல்லூரியம் [கி.ஆர்] 4 டி105s25p4
53 அயோடின் [கி.ஆர்] 4 டி105s25p5
54 செனான் [கி.ஆர்] 4 டி105s25p6
55 சீசியம் [Xe] 6 கள்1
56 பேரியம் [Xe] 6 கள்2
57 லந்தனம் [Xe] 5 டி16s2
58 சீரியம் [Xe] 4f15d16s2
59 வெண்மசைஞ் [Xe] 4f36s2
60 இரட்டியம் [Xe] 4f46s2
61 ப்ரோமேதியம் [Xe] 4f56s2
62 சமாரியம் [Xe] 4f66s2
63 யூரோப்பியம் [Xe] 4f76s2
64 கடோலினியம் [Xe] 4f75d16s2
65 டெர்பியம் [Xe] 4f96s2
66 டிஸ்ப்ரோசியம் [Xe] 4f106s2
67 ஹோல்மியம் [Xe] 4f116s2
68 ஏபியம் [Xe] 4f126s2
69 தூலியம் [Xe] 4f136s2
70 ytterbium [Xe] 4f146s2
71 லுடீடியம் [Xe] 4f145d16s2
72 ஹாஃப்னியம் [Xe] 4f145d26s2
73 டாண்டாலம் [Xe] 4f145d36s2
74 டங்க்ஸ்டன் [Xe] 4f145d46s2
75 ரினியம் [Xe] 4f145d56s2
76 கருநீலீயம் [Xe] 4f145d66s2
77 இரிடியம் [Xe] 4f145d76s2
78 பிளாட்டினம் [Xe] 4f145d96s1
79 தங்கம் [Xe] 4f145d106s1
80 மெர்குரி [Xe] 4f145d106s2
81 தெள்ளீயம் [Xe] 4f145d106s26p1
82 முன்னணி [Xe] 4f145d106s26p2
83 பிஸ்மத் [Xe] 4f145d106s26p3
84 பொலோனியம் [Xe] 4f145d106s26p4
85 அஸ்டாடின் [Xe] 4f145d106s26p5
86 ரேடான் [Xe] 4f145d106s26p6
87 பிரான்சியம் [Rn] 7 கள்1
88 ரேடியம் [Rn] 7 கள்2
89 ஆக்டினியம் [Rn] 6 டி17s2
90 தோரியம் [Rn] 6 டி27s2
91 புரோட்டாக்டினியம் [Rn] 5f26d17s2
92 யுரேனியம் [Rn] 5f36d17s2
93 நெப்டியூனியம் [Rn] 5f46d17s2
94 புளூடானியம் [Rn] 5f67s2
95 அமெரிக்கியம் [Rn] 5f77s2
96 கியூரியம் [Rn] 5f76d17s2
97 பெர்கெலியம் [Rn] 5f97s2
98 கலிஃபோர்னியம் [Rn] 5f107s2
99 ஐன்ஸ்டீனியம் [Rn] 5f117s2
100 ஃபெர்மியம் [Rn] 5f127s2
101 மெண்டலெவியம் [Rn] 5f137s2
102 நோபீலியம் [Rn] 5f147s2
103 லாரன்சியம் [Rn] 5f147s27p1
104 ரதர்ஃபோர்டியம் [Rn] 5f146d27s2
105 டப்னியம் * [Rn] 5f146d37s2
106 சீபோர்கியம் * [Rn] 5f146d47s2
107 போரியம் * [Rn] 5f146d57s2
108 ஹாசியம் * [Rn] 5f146d67s2
109 மீட்னெரியம் * [Rn] 5f146d77s2
110 டார்ம்ஸ்டாடியம் * [Rn] 5f146d97s1
111 ரோன்ட்ஜெனியம் * [Rn] 5f146d107s1
112 கோப்பர்னியம் * [Rn] 5f146d107s2
113 நிஹோனியம் * [Rn] 5f146d107s27p1
114 ஃப்ளெரோவியம் * [Rn] 5f146d107s27p2
115 மோஸ்கோவியம் * [Rn] 5f146d107s27p3
116 லிவர்மோரியம் * [Rn] 5f146d107s27p4
117 டென்னசின் * [Rn] 5f146d107s27p5
118 ஓகனேசன் * [Rn] 5f146d107s27p6

வரையறை

எலக்ட்ரானிக் உள்ளமைவுகள் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானையும் ஒரு சுற்றுப்பாதையில் சுயாதீனமாக நகர்கின்றன, மற்ற அனைத்து சுற்றுப்பாதைகளாலும் உருவாக்கப்பட்ட சராசரி புலத்தில்

மூலக்கூறு சுற்றுப்பாதைகள்

1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p

விளம்பரம்

விதிகள்எங்கள் ஸ்பான்சர்

TVB Mt Thời Để Nhớ

பிரேக்கிங் நியூஸ்

சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் சிலருக்கு மட்டுமே தெரியும்


வருமான படிவ விளம்பரங்கள் மிக உயர்ந்த தரத்துடன் உள்ளடக்கத்தை பராமரிக்க எங்களுக்கு உதவுகின்றன நாம் ஏன் விளம்பரங்களை வைக்க வேண்டும்? : டி

வலைத்தளத்தை ஆதரிக்க நான் விரும்பவில்லை (மூடு) - :(